دانشگاه فنی یلدیز

دانشگاه فنی یلدیز (Yildiz Technical University)


آزمون های ورودی: SAT, ACT, YÖS


واقع در شهر استانبول

دانشگاه فنی یلدیز جزو 7 دانشگاه دولتی واقع شده در استانبول است و با تاریخ تأسیس 1911، سومین دانشگاه قدیمی ترکیه می باشد. و همچنین در زمره بهترین دانشگاه های جمهوری ترکیه قرار دارد.

دانشگاه فنی یلدیز دارای 11 دانشکده، 2 مؤسسه، مدرسه فنی تحصیلات عالیه، مدرسه فنی سازه ها و بناهای تاریخی و ملی، مدرسه فنی زبان های خارجی، و بیش از 30000 دانشجو می باشد.

 

تاریخچه

مدرسه آموزش عالی تکنسین ها (1911-1922)


مدرسه آموزش عالی تکنسین ها در سال 1911 در راستای تمهید نیازهای بخش منافع عمومی شهرداری به  «افسران دانش» (که قبلاً تحت عنوان «هدایتگران» و اکنون تحت عنوان «تکنسین» شناخته می شوند) تأسیس شد.

سرفصل های دروس مدرسه بر اساس سرفصل های مدرسه «Ecole de Conducteur» پایه گذاری شدند و مدرسه وابسته به وزارت «منافع عمومی» بود.

ثبت نام مدسه از 22 آگوست 1911 آغاز شد.

 

مدرسه «منافع عمومی» (1922-1937)


نام مدرسه در سال 1922 به مدرسه منافع عمومی تغییر کرد و طول دوران تحصیل در سال 1926 به 2.5 سال و در سال 1931 به 3 سال افزایش یافت.

 

مدرسه فنی استانبول (1937-1969)


در پی افزایش امکانات عمومی و نیاز به خدمات فنی، قانون جدید در 19 دسامبر 1936 منتشر شد. طبق مقررات جدید (قانون شماره 3047) که در 1 ژوئن 1937 اعمال شد مدرسه فنی منافع عمومی تعطیل شد و مدرسه فنی در راستای تأمین نیرو کار برای پر کردن شکاف بین فرصت های شغلی و افسران فنی و مهندسان حرفه ای، تأسیس شد.

مدرسه دو نوع برنامه، یکی برنامه های 2 ساله برای تربیت افسران فنی و دیگری برنامه های 4 ساله برای تربیت مهندسان زبده ارائه میکرد.

مدرسه تعدادی ساختمان از مجموعه کاخ یلدیز را  تحویل گرفت که هنوزم در حال استفاده هستند و در آن زمان مدرسه به آنها منتقل شد.

در دوره های آغازین مدرسه دارای دپارتمان های علوم مکانیکی و ساختمانی وبد که مهندسان و افسران فنی را تربیت میکردند.

از نیم سال تحصیلی 1942-1943 دپارتمان های برق و معماری نیز با عنوان بخشی از دپارتمان مهندسی تأسیس شدند.

بر اساس قانون «انتقال مدرسه مهندسی حرفه ای استانبول و مدرسه فنی به وزارت آموزش»، کل مجموعه مدرسه از وزارت منافع عمومی به وزارت آموزش منتقل شد.

بر اساس دستور وزارت آموزش ملی در تاریخ 7 ژوئن 1949 دپارتمان نقشه برداری و زمین شناسی نیز تأسیس شد و آموزش خود را در نیم فصل سال تحصیلی 1949-1950 به عنوان اولین مؤسسه ارائه دهنده تحصیلات در این زمینه در ترکیه آغاز کرد.

در سال تحصیلی 1951-1952 دپارتمان آموزش تکنسین ها تعطیل شد.

در سال تحصیلی 1959-1960 یک دپارتمان  تخصصی در مدرسه فنی استانبول افتتاح شد پس از یک سال تحصیلی عناوین «مهندس حرفه ای» و «معمار حرفه ای» را اعطا میکرد.

دوره «آکادمی معماری»

مدرسه در 3 ژوئن 1969 طبق قانون مصوبه شماره 1184، به عنوان مؤسسه تحقیقات و آموزش عالیه خودمختار شناخته شد.

قانون شماره 1472 بر بسته شدن مدارس فنی خاص در 1971، و مرتبط شدن مدارس مهندسی به «آکادمی دولتی مهندسی و معماری استانبول»، حکم میداد.

 

دوره «دانشگاه یلدیز» (1982-1992)


در سال 1982، آکادمی دولتی مهندسی و معماری استانبول و مدارس مهندسی مربوطه، و دانشکده های و دپارتمان های مربوطه به آکادمی مهندسی و معری کوجااِلی و مدرسه فنی کوجااِلی، در جهت تأسیس «دانشگاه یلدیز» با یکدیگر ادغام شدند.

دانشگاه جدید شامل دپارتمان های مهندسی و ادبیات، مدرسه فنی کوجااِلی، یک موسسه علوم، یک موسسه علوم اجتماعی، دپارتمان های زبان های خارجی، آرمان های آتاترک و تاریخچه انقلاب، زبان ترکی، علوم تربیت بدنی و هنرهای عالیه میشد.

 

دوره «دانشگاه فنی یلدیز» (1992- تا به اکنون)


دانشگاه در سال 1992 به «دانشگاه فنی یلدیز» تغییر نام داد.

دانشکده مهندسی به 4 دانشکده تقسیم شد و تحت عناوین «دانشکده الکتریک و الکترونیک»، «ساخت و ساز (عمران)»، «مکانیک»، و «متالوژی و شیمی» تغییر ساختار داد و همچنین شامل دانشکده های علوم مدیریتی و اقتصادی شد.

دانشکده مهندسی کوجااِلی و مدرسه فنی کوجااِلی از دانشگاه جدا شدند و تحت عنوان دانشگاه مستقل «کوجااِلی» تغییر ساختار دادند.

امروزه دانشگاه فنی یلدیز دارای 11 دانشکده، 2 مدرسه کارشناسی ارشد، مدرسه فنی زبان های خارجی و بیش از 36000 دانشجو است.Leave a Reply